બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઓસાઈડ એટલે,

ન્યુક્લિઓટાઈડ + ફૉસ્ફેટ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ
ન્યુક્લિક ઍસિડ + ફૉસ્ફેટ
પેન્ટોઝ શર્કરા + નાઈટ્રોજન બેઈઝ + ફોસ્ફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

આઈકલર
પાશ્વર
ઈવાનોવ્સકી
ડાયનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનમાં લીલ અને ફૂગનાં ઘટકોને અનુક્રમે શું કહે છે ?

વિષમજન્યુ, સમજન્યુ
માયકોબાયોન્ટ, ફાયકોબાયોન્ટ
ફાયકોબાયોન્ટ, માયકોબાયોન્ટ
એપોથેસિયમ, પેરિથેસિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનાવસ્થા એ ભાજનોત્તરાવસ્થાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે ?

આપેલ તમામ
ત્રાકતંતુનું સંકોચન થઈ સેન્ટ્રોમિયર વિભાજન
સેન્ટ્રોમિયર ધરાવતી રંગસૂત્રિકા
રંગસૂત્રદ્રવ્ય બાબતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP