બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

ઇન્દ્રોડા પાર્ક
નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન
સક્કરબાગ
સફારી પાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

અપચય, ચય
અપચય, વિઘટન
ચય, અપચય
વિઘટન, ચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA માં ન્યુક્લિઓટાઈડ કોના દ્વારા જોડાય છે ?

સંયોજક બંધ
હાઇડ્રોજન બંધ
વીજ સંયોજક બંધ
વાન-ડર-વાલ્સ દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત સજીવોના અભ્યાસને શું કહે છે ?

જીવવિજ્ઞાન
એક પણ નહિ
ભૌતિકવિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP