બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય એ કયા તબક્કાનું સૂચન કરે છે ?

લેપ્ટોટીન
ડિપ્લોટીન
ડાયકાઈનેસીસ
પેકિટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાઈડ્રોજન બેઈઝમાં કયું તત્ત્વ હોતું નથી ?

કાર્બન
હાઈડ્રોજન
નાઈટ્રોજન
ફોસ્ફરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયાનું ભક્ષણ કરતાં સજીવને શું કહે છે ?

બૅક્ટેરિયા ફેજ
એક પણ નહિ
વિરોઈડ્સ
વાઈરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઔષધીય, અપ્રાપ્ય અને આર્થિક અગત્ય ધરાવતી વનસ્પતિ ક્યાં ઉછેરવામાં આવે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
જર્મપ્લાઝમા બેંક
નર્સરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP