બાયોલોજી (Biology)
વ્યતિકરણ એટલે___

જનીનોની વહેંચણી
જનીનોની અદલાબદલી
જનીનોનું વિભાજન
જનીનોનું ગુણન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડીહાઈડ્રોજીનેશન એટલે શું ?

હાઈડ્રોજનની ગેરહાજરી
હાઈડ્રોજનનો ત્યાગ
હાઈડ્રોજનનું જોડાણ
હાઈડ્રોજનનું ગુણન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાના અભ્યાસાર્થી પાસે કેવાં સાધનો હોવાં જોઈએ ?

બાયનોક્યુલર, કટર, ફોરસેપ, છત્રી
બાયનોક્યુલર, કૅમેરા, કટર, ફોરસેપ, થેલા
બાયનોક્યુલર, કાતર, કાગળ, ખુરશી
કૅમેરા, કાગળ, કટર, કોથળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં કોષદિવાલ, રંજકકણ અને મોટી રાજધાનીઓ આવેલ છે ?

પ્રાણીકોષ
જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ અને જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP