બાયોલોજી (Biology)
વિષુવવૃત્તીયતલ સમયે રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર કઈ દિશામાં હોય છે ?

કોષીય ધ્રુવ
દક્ષિણ ધ્રુવ
ઉત્તર ધ્રુવ
કોઈ પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્રવ્યચક્રોનું સંતુલન સજીવની કઈ ઘટના દ્વારા જળવાય છે ?

ભિન્નતા
ચયાપચય
અનુકૂલન
મૃત્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણે પ્રાણીઉદ્યાનને અન્ય કયા નામે ઓળખીએ છીએ ?

પ્રાણીનિવાસ
ઝૂ
પ્રાણીબાગ
પ્રાણી સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંશિક સ્વયંજનન પામતી અંગિકાઓ કઈ છે ?

કણાભસૂત્ર અને હરિતકણ
હરિતકણ અને ગોલ્ગીકાય
ગોલ્ગીકાય અને અંતઃકોષરસજાળ
કણાભસૂત્ર અને લાઇસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશાનો ઉદ્ભવ શામાંથી થાય છે ?

ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર
તલકાય
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો શેમાં જોવા મળે છે ?

બરડતારા
અસ્થિમત્સ્ય
તારામાછલી
કાસ્થિમત્સ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP