GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
નીચે આપેલ વાકયનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
લઘુકૌમુદી વિના હું ભણું કેમ ?

લઘુકૌમુદી વિના હું ભણુ
લઘુકૌમુદીથી મારા વિના ભણાશે
લઘુકૌમુદી વિના મારાથી ભણાય કેમ ?
લઘુકૌમુદી વિના મારાથી ભણાય છે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
Find out the correct sentence from the Following:

He has too weak to stop his thoughts.
He have too weak to stop his thoughts.
He is too weak to stop his thoughts.
He will to weak to stop his thoughts,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
એક ટાંકીનો 60% ભાગ ભરતા 2 મીનીટ થાય છે, તો ત્યારબાદ ખાલી પડેલ ટાંકીને પૂર્ણ ભરતા વધુ કેટલો સમય લાગશે ?

120 સેકન્ડ
1 મીનીટ
80 સેકન્ડ
3 મીનીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
યોગ્ય જોડકાં જોડો.
(a) લઘુમતીઓના હિતોનું રક્ષણ
(b) ખેતી અને પશુપાલન વ્યવસ્થા
(c) લોકસભાની રચના
(d) ગ્રામ પંચાયતોની રચના
(1) આર્ટિકલ – 81
(2) આર્ટિકલ – 48
(3) આર્ટિકલ – 40
(4) આર્ટિકલ – 29

a - 4, c - 2, d – 3, b – 1
d - 2, b - 3, a - 4, c - 1
b - 3, d - 2, c - 4, a - 1
c - 1, a - 4, d – 3, b – 2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP