કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

I અને II
II અને IV
માત્ર IV
II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ
ફોન્ટ
વિન્ડોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એડ્રેસ બાર
ફક્સન બાર
ફોર્મુલા લાઈન
એક્ટીવ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટ્રેક બોલ
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
ટચ સ્ક્રીન
જોય સ્ટીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP