સમય અને અંતર (Time and Distance)
કેટલી સેકન્ડમાં 150 મીટર લાંબી એક ટ્રેન 90 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડતાં, 150 મીટર લંબાઈના પુલને પસાર કરે ?

15 સેકન્ડ
21 સેકન્ડ
12 સેકન્ડ
18 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
120 કિ.મી./કલાકની ઝડપે દોડતી 270 મીટર લાંબી ટ્રેન સામેથી 80 કિ.મી./કલાકની ઝડપે આવતી ટ્રેનને 9 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે, તો બીજી ટ્રેનની લંબાઈ કેટલી હોય ?

320 મીટર
240 મીટર
260 મીટર
270 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારની ઝડપ તેની મૂળ ઝડપ કરતાં 5 Km/hr વધારવામાં આવે તો 150 Km નું અંતર કાપતાં તેને પહેલાં કરતાં 60 Min ઓછી લાગે છે, તો કારની મૂળ ઝડપ શોધો.

50 Km/hr
30 Km/hr
25 Km/hr
40 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
ત્રણ બસની ઝડપ 2 : 3 : 4 ના ગુણોત્તરમાં છે. એક સરખું અંતર કાપવા માટે નીચેમાંથી કયો ગુણોત્તર મુજબ સમય લાગશે.

6 : 4 : 3
4 : 3 : 6
4 : 3 : 2
2 : 3 : 4

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 મીટર અને 215 મીટર છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાક અને 40 કિ.મી. પ્રતિ કલાક છે. બંને ટ્રેન વિરૂદ્ધ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. તો કેટલા સમયમાં એકબીજાને પસાર કરશે ?

12 સેકન્ડ
1 મિનિટ
15 સેકન્ડ
16 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP