સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલ શબ્દનો સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.
છીલર

મહત્વનું નહિ તેવું
ખાબોચિયું
સમુદ્રના મોજાનો અગ્રભાગ
પરચૂરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP