કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પેપર
બીટ મેપ પિક્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Data Mining
Expert slSystem
Cloud Based
Data Warehouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP