કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડશો
સ્લાઈડસોર્ટર
નોટ પેજીસ
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP