ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાપને ઘેર સાપ પરોણો કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

સજ્જનો સાથે દુર્જનોનો મેળાપ થવો
સજ્જન વ્યક્તિના ઘરે સાપ નીકળવો
સજ્જનો સાથે સજ્જનોનો મેળાપ થવો
દુર્જનો સાથે દુર્જનોનો મેળાપ થવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
પ્રત્યક્ષ

પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + અ + ક્ + ષ્ + અ
પ્ + ર્ + આ + ય્ + ત્ + અ + ષ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + ષ્ + ક્ + આ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + સ્ + ક્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP