શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સુદીન - ખૂબ નમ્ર
સુદિન - શુભ દિવસ
શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
શિલા પથ્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'થેપાડું'

ગામઠી લોકોને ખભે રાખવાનું જાડું વસ્ત્ર
જાડું સુતરાઉ કોરનું ધોતિયું
કાણ સમયે માથે મૂકવાનું સફેદ વસ્ત્ર
હાથથી સીવેલી બાળકને સુવાડવાની ગોદડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અથભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

લક્ષ – લાખ
સફર - રસ્તો
સફળ – સાર્થક
લક્ષ્ય – ધ્યેય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટા વિકલ્પ શોધો.

ખાધ - ખોટ
અજબ - નવાઈ ઉપજે એવું
ખાદ્ય - ખવાય એવું
અબજ - સો લાખની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

પ્રાસાદ - મહેલ
પુષ્ટ - પાતળું
પ્રસાદ - કૃપા
પૃષ્ઠ - પીઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સરિત

નદી
સૂર્ય
પૃથ્વી
અંધારુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP