ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અન્ન-જળ ઉઠવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

પૂરમાં પાક નષ્ટ થવો
દુકાળ પડવો
ભૂખે મરવું
જીવવા જેવી સ્થિતિ ન હોવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે
ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે તેમ કોઈને ખબર ન પડે
સંતાડવો પડે કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો
સંતાડવો પડે ખજાનાને દાટીને કોઈને ખબર ન પડે તેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો.
માથે લેવું

ગુનો કબુલ કરવો
માથા વજન ઉપાડવું
જવાબદારી સંભાળવી
જવાબદારીમાંથી છૂટી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાચી જોડણી જણાવો.

ગુજરાત વિદ્યાપિઠ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP