તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આરોપ
આળસ
કાકડી
અળસિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

ચંચળ
લક્ષ
બેધ્યાન
હરહંમેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : ગોકીલ

ધૂંસરી
હળ
ગોળ
ગોત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધા. : પતિયાર

પત્ની
વિશ્વાસ
પતવાર
પતિનો યાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : પોરો

રુદન
પાડો
વિસામો
કાચબો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : વાવડો

વાયરો
ધ્વજ
સમાચાર
ઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP