તળપદા
તળપદા શબ્દનો અર્થ જણાવો. : દોથો

દંડ
પસ્તાળ
ખુરશીનો હાથો
ખોબો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પૂંપરો

પીપળો
દીકરો
તૂરિયા
પિંજર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ગોજ

શોધવું
નિષ્પાપ
સોજો
કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

સખી
સાક્ષી
લાકડાનો ભારો
ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આફૂડું

આપ-લે
આપમેળે
આરપાર
આજીવન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : વમન

ગુલાબ
કુંડાળું
નાનુ
ઊલટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP