તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

પીત્તળનું મોટું તપેલું
ત્રાજવું
ત્રાસુ
તરભાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : વંત્યાક

હળદર
નકામુ
રીંગણાં
ભીંડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ શબ્દમાંથી કયો શબ્દ ‘ખાસ્સા’ શબ્દનું સાચુ શિષ્ટરૂપ આપતું નથી ?

સ્વભાવ
સુંદર
ઉત્તમ
પાસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

હરફર
અત્યારે
જલ્દી
શબ્દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : ગોકીલ

ગોળ
ગોત્ર
હળ
ધૂંસરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

હકડે ઠઠ - ભરચક
ફાંટ - પોટકું
ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP