તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પાહણ

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પથ્થર
નજીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : હાંકડી

સાંકડી
દુકાન
લારી
ખોલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : ઉપાલંભ

ઠપકો
નળ
આલિંગન
ચપટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હડફ

હડકવા
જલ્દી
હવા
હલચલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : સાકરવું

આલિંગન
ચાવવું
યાદ કરવું
બોલાવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ઢોરઢાંખર
ગારમાટીનું
દોડાદોડી
ગરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP