તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

અત્યારે
હરફર
જલ્દી
શબ્દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : મુક્તાફળ

શ્રીફળ
કપૂર
કેરી
મોતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : પૈહા

પૈસા
પાસે
પાછળ
પાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

દુર્ગામી
વિદ્વાન
બેગાઉ
દગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : સાકરવું

આલિંગન
બોલાવવું
યાદ કરવું
ચાવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP