તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ઠોબારી

ભપકો
ઠીકરું
ઠોઠ
કબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પાંખે

માટે
પંખો
સિવાય
વાયરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ચૂવું

ટપવું
ટપકવું
ચૂસવું
શોષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

હરહંમેશ
લક્ષ
બેધ્યાન
ચંચળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : એમાન

શ્રદ્ધા
હમણાં
નમાન
માન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : ઉપાલંભ

આલિંગન
ચપટી
નળ
ઠપકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP