તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

ઓકાત
આવવું
આવક
ઓવારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : ઓરૉ

રોટલો
કુંડાળું
પાસે
કુહાડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનો અર્થ જણાવો. : દોથો

પસ્તાળ
ખુરશીનો હાથો
ખોબો
દંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હડફ

જલ્દી
હડકવા
હલચલ
હવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઢોચકી

વાઢી
પાશેરો
દોણી
હાંડલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP