તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

પાંસળી
જાળ
દૂર
પાછળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ઓસાણ

આ વર્ષે
ઓસત
યાદ
ઉત્તમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : દાંડાઈ

ઉદ્ધતાઈ
નફ્ફટ
નાલાયક
ખરાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આબોકાર

મહેમાનગતિ
આવકાર
અલગારી
આપોઆપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પા

પાવું
બાજુ
પાણી
પિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP