તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હુજ્જત

હજ
હરખ
હઠ
હજૂર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : આળિયો

આળસ
કાકડી
અળસિયું
આરોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

જાળ
પાછળ
પાંસળી
દૂર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો‌. : દગડ

સૈન્ય
દ્રષ્ટિ
આંખ
પથ્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટ રૂપ આપો. : સરપણ

સપ્રમાણ
સગપણ
સર્વસ્વ
નાગણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સાવલી

સલવાયેલું
ગામડું
નકામું
સાદડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP