તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : 'દડબું'

પડિયો
ઢેફું
લચકો
રડવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

તબલા
કથરોટ
વાટકો
રકાબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : ગદરો

ગડદો
ગારો
ગોરો
પાદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : કપોત

કપુત્ર
ચકલી
કબૂતર
કપુત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : આબોકાર

અલગારી
આપોઆપ
આવકાર
મહેમાનગતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

ત્રાસુ
ત્રાજવું
પીત્તળનું મોટું તપેલું
તરભાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP