તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂ૫ વિકલ્પમાંથી શોધો. : જુહાર

પ્રણામ
પરાજય
જવહાર
જુવાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘વરા’

વરૂ
જમવું
પ્રસંગો
ઝરણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : ગોજ

શોધવું
સોજો
નિષ્પાપ
કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : માહેલું

મળેલું
માણેલું
અંદર
અંદરનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : દાંડાઈ

ઉદ્ધતાઈ
નફ્ફટ
ખરાબ
નાલાયક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટ રૂપ આપો. : સરપણ

નાગણ
સપ્રમાણ
સર્વસ્વ
સગપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP