તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : પૈહા

પાણા
પાસે
પૈસા
પાછળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : 'દડબું'

પડિયો
લચકો
રડવું
ઢેફું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પાહણ

પથ્થર
આપેલ બંને
નજીક
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : જરવું

ઝરણું
જરખ
પચવું
જીર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રાબ્દ લખો : મોકળું

મુકત
મળેલ
મૂકેલ
મોતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ "ભાઠો" તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો.

કલૈડું
દલાલી
ભાલ
પથરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP