તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રાબ્દ લખો : મોકળું

મળેલ
મુકત
મોતી
મૂકેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ત્રંબાળું

તરભાણું
ત્રાજવું
ત્રાસુ
પીત્તળનું મોટું તપેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : પાંજણ

બંધાણ
પંકિલ
આંજણ
ધૂળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

હરફર
જલ્દી
શબ્દ
અત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : હાંકડી

લારી
ખોલી
દુકાન
સાંકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : ટીંઢોર

ગારમાટીનું
દોડાદોડી
ગરમ
ઢોરઢાંખર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP