ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચેના વિધાનો વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

આપેલ તમામ
દક્ષિણધાર મધ્યધારની દક્ષિણબાજુએ આવેલી છે. જે પાન્ધ્રોથી વાગડના મેદાન સુધી વિસ્તરેલી છે.
દક્ષિણધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર નનામો છે.
મધ્યધારના સૌથી ઊંચા ડુંગર ધિણોધર પરથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP