તળપદા
નીચે આપેલ સાચા તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ શબ્દ લખો. : દાંડાઈ

નાલાયક
ઉદ્ધતાઈ
ખરાબ
નફ્ફટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દયિત

મોટુ પગલું
પ્રિય
રાક્ષસ
લાચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : પલવાવું

પલળવું
પલટવું
સરખું વજન
રાજી થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

દુર્ગામી
વિદ્વાન
બેગાઉ
દગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દાખડો

દાખલો
તકલીફ
ખાટલો
લાંબી લાકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : શંખ

આંખ
સૂરીલુ
મુર્ખ
અવાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP