તળપદા
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ રૂપોના વિકલ્પોમાંથી કથો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

ગલઢેરાં – ઝૂંપડાં
ફાંટ - પોટકું
હકડે ઠઠ - ભરચક
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

પાંસળી
જાળ
પાછળ
દૂર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પા

પાવું
બાજુ
પાણી
પિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : સાવલી

નકામું
ગામડું
સાદડી
સલવાયેલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

આવક
ઓકાત
ઓવારો
આવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP