ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા પ્રાન્ઘો વિસ્તારમાંથી શું મળી આવે છે ?

લિગ્નાઇટ કોલસો
અશુદ્ધ લોખંડ
ડાયનાસોર ના અવશેષો
જીપ્સમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP