ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં મેન્ગ્રુવ જંગલો મુખ્યત્વે ક્યાં છે ?

વડોદરા, દાહોદ
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર
જામનગર, કચ્છ
જુનાગઢ, નવસારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કાથો બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ચારોળીના વૃક્ષો
ખેરનાં વૃક્ષો
શંખાવલી વનસ્પતિ
ગુગળના વૃક્ષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP