ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખેડા જિલ્લામાં આવેલ લસુંદ્રાનું મહત્ત્વ શા માટે ગણાય છે ?

બોક્સાઈટનું ઉદ્દગમ સ્થાન
ગરમ પાણીના જરા
વરિયાળીનું વ્યાપાર કેન્દ્ર
કુદરતી ગેસનો ભંડાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઓ. પી. એ. એલ. (OPAL)પેટ્રો કેમિકલ જે હાલમાં રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવેલું છે તે કયા સ્થળે આવેલું છે ?

હલ્દીયા
જામનગર
દહેજ
કોચીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
બ્લુ રિવોલ્યુશન (ભૂરીક્રાંતિ) કઇ બાબત સાથે સંકળાયેલા છે ?

અનાજ ઉત્પાદન
દૂધ ઉત્પાદન
મત્સ્ય ઉત્પાદન
તેલ ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અમદાવાદ જિલ્લામાં સાત નદીઓના સંગમ સ્થળે વૌઠાનો મેળો યોજાય છે આ સાત નદીઓ માં નીચેના પૈકી કઈ નદીનો સમાવેશ થાય છે ?

માઝમ, સાબરમતી, સરસ્વતી, પેઢી, ભાલણ, હાથમતી
શેઢી, પૂર્ણા, વાત્રક, માઝમ, અંબિકા, સાબરમતી
સાબરમતી, સેઢી, મેશ્વો, ખારી, માઝમ, વાત્રક
હાથમતી, કોલક, મેશ્ર્વો, કંકાવટી, વાત્રક, શેઢી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુ.કોટ.ડી.એચ. 7 નીચેના પૈકી કયા કપાસની જાત છે ?

અમેરિકન કપાસ
આરબોરીયમ કપાસ
દેશી કપાસ
ઇન્ડો-અમેરિકન કપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP