ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યપાલ બીજો કોઈ લાભદાયક હોદ્દો ધરાવી શકશે નહી. આ જોગવાઈ ભારતના સંવિધાનમાં ક્યાં અનુચ્છેદમાં કરેલી છે ?

અનુચ્છેદ 154
અનુચ્છેદ 157
અનુચ્છેદ 158
અનુચ્છેદ 158 (2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP