ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના સંવિધાનના આમુખમાં દર્શાવ્યા મુજબ આ સંવિધાન અપનાવી, તેને અધિનિયમિત કરી કોને અર્પિત કરવામાં આવેલ છે ?

સર્વ નાગરિકોને
સર્વ લોકોને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અમને પોતાને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP