ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
___ પરિણામ સ્વરૂપે રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ પળાય છે ?

અવકાશ સમદિગ્ધર્મી છે, તેના
સમય સમાંગ છે, તેના
સમય સમદિગ્ધર્મી છે તેના
અવકાશ સમાંગ છે તેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સેકન્ડ લોલકનો આવર્તકાળ 2.0 s છે અને આવર્તકાળના માપનમાં સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.01s છે, તો આવર્તકાળનું મૂલ્ય ત્રુટિ સહિત ___

(2.0 ± 0.10) s
(2.0 ± 0.002) s
(2.0 ± 0.005) s
(2.0 ± 0.001) s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP