ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર આકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર અપાકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
કોઈ રેડિયોએક્ટિવ તત્ત્વમાં t સમયે અવિભંજીત પરમાણુઓની સંખ્યા N = N0e-λr સૂત્ર અનુસાર મળે છે. જ્યાં N0 એ પ્રારંભિક અવિભંજીત પરમાણુઓની સંખ્યા છે. તો λનું પારિમાણિક સૂત્ર જણાવો.

M-1L⁰T⁰
M⁰L-1T⁰
M⁰L⁰T-1
M¹L⁰T-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો પ્રકાશની ઝડપ c, ગુરુત્વપ્રવેગ g અને દબાણ P ને મૂળભૂત એકમ તરીકે લેવામાં આવે, તો ગુરુત્વાકર્ષી અચળાંક G ના સૂત્રમાં c, g અને P નાં પરિમાણો ___

-1, 2, -1
0, 2, -1
2, 2, -1
1, 2, -1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP