ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
કોચરબમાં ગાંધીજીએ ___ ના મકાનને ભાડે રાખી ત્યાં આશ્રમ શરૂ કર્યો.

ચીનુભાઈ બારોટ
રણછોડલાલ છોટાલાલ
જીવણલાલ બેરિસ્ટર
પ્રેમાભાઈ હેમાભાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

એન્ડ્રુઝ લાઈબ્રેરી-સુરત
શામળદાસ કોલેજ-ભાવનગર
રાજકુમાર કોલેજ-જામનગર
બહાઉદ્દીન કોલેજ-જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
શામળાજીને સેવાનું કેન્દ્ર બનાવી આદિવાસીઓનું સેવા કાર્ય કરનાર મહાનુભાવ જણાવો.

વલ્લભ કીકાણી
મધુભાઈ ગાવિત
રમણીકલાલ દોશી
નરસિંહભાઈ ભાવસાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP