સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ દર્શાવો.
ઈસ્કોતરો

ચોરા ઉપરનો ખાટલો
ગામના મુખાયાનો દંડ
જૂની લાકડાની પેટી
ચબુતરાનો ઉપરનો ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP