GSRTC Conductor Exam Paper (05-09-2021) / 32
GSRTC માટે નીચેનામાંથી કયું સાચું છે ?

16 ડિવીઝન, 130 ડેપો, 226 બસ સ્ટેશન
15 ડિવીઝન, 125 ડેપો, 226 બસ સ્ટેશન
16 ડિવીઝન, 125 ડેપો, 220 બસ સ્ટેશન
16 ડિવીઝન, 125 ડેપો, 226 બસ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Conductor Exam Paper (05-09-2021) / 32
“સૂરજ” શબ્દનું સાચું ધ્વનિરૂપ કયું છે ?

સ્ + ઊ + ર્ + અ + જ્ + અ
સ્ + ઉ + ર્ + અ્ + જ + અ
સ + ઊ + ર + અ્ + જ + અ્
સ્ + ઉ + ર + અ + જ્ + અ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP