તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : જરવું

ઝરણું
જરખ
જીર્ણ
પચવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. - ક્યમ

કાળુ
કડુ
કેમ
કાયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : હરફ

જલ્દી
શબ્દ
અત્યારે
હરફર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂ૫ વિકલ્પમાંથી શોધો. : જુહાર

જુવાર
જવહાર
પ્રણામ
પરાજય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : હરવર

બેધ્યાન
લક્ષ
ચંચળ
હરહંમેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : ગદરો

ગડદો
પાદર
ગોરો
ગારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP