ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ફૂલના જાણે શોભે ગાલીચા
ડોહો સોટાની જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
છકડો એટલે છકડો
પથ્થર થર થર ધ્રુજે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“અમારા ગામનો વડ પચાસ વર્ષથી અડીખમ ઊભો છે" - વાક્ય કયા પ્રકારનું છે ?

ઉદ્દગારવાક્ય
વિધ્યર્થવાક્ય
વિધાનવાક્ય
આજ્ઞાર્થવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP