ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બિહામણું સ્વપ્ર જોઈ બાળક ડરી ગયું. - વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

વિકારી
વિકારી અને પ્રમાણવાચક બંને
પ્રમાણવાચક
અવિકારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.
ખુવાર થવું

માલામાલ થવું
ગુસ્સે થવું
ક્રોધિત થવું
પાયમાલ થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP