ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
1 mm લઘુતમ માપ ધરાવતી માપપટ્ટી વડે સાદા લોલકની લંબાઈ માપતાં 10 cm મળે છે. 1 s નું વિભેદન ધરાવતી ઘડિયાળથી 100 દોલનો માટેનો સમય માપતાં 90 s મળે છે, તો g નું મૂલ્ય નીચેનામાંથી ___ ms-2 થાય.(g = 9.8 ms-2 લો.)

9.8 ± 0.31
9.8 ± 0.21
9.8 ± 0.41
9.8 ± 0.11

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP