સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'સત્યમેવ જયતે' સૂત્ર કયા ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવ્યું છે ?

ઉત્તર મીમાંસા
બ્રહ્મસુત્ર
ઈશોપનિષદ
માંડુક્ય ઉપનિષદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સને 2009માં રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન પંચની રચના નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવના અધ્યક્ષપણા નીચે કરવામાં આવી હતી ?

શ્રી અર્જુનસિંહ
શ્રી કપિલ સિબ્બલ
શ્રી સામ પિત્રોડા
ડૉ. નંદન નીલેકણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP