બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના બંધારણમાં ભાગ ભજવતા એમિનોએસિડ 20 પ્રકારના છે, કારણ કે

દરેક એમિનોઍસિડમાં NH2 જૂથના પ્રમાણ બદલાય છે.
R સમૂહનું રાસાણિક બંધારણ દરેક એમિનો એસિડમાં જુદું છે‌.
દરેક એમિનોએસિડમાં - COOHની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે.
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA અણુમાં DNA ની વિવિધતા દર્શાવતો ભાગ કયો છે ?

નાઈટ્રોજન બેઈઝ
શર્કરા
ફોસ્ફેટ
ગ્લિસરોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમગ્ર કોષરસમાં પથરાયેલા નલિકામય રચનાના જાળાને શું કહે છે ?

લાઇસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ
અંતઃકોષરસજાળ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાનીનું કાર્ય શું છે ?

આસૃતિદાબ સર્જવાનું
આપેલ તમામ
દ્રવ્યોનું ઉત્સર્જનનું
દ્રવ્યોના સંચયનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP