ટકાવારી (Percentage)
જેઠાલાલ પોતાની પાસેના રૂપિયામાંથી 35% મોટા દિકરાને આપે છે. વધેલી રકમમાંથી 40% નાના દિકરાને આપે છે. હવે તેની પાસે 23,400 રૂા. છે. શરૂમાં જેઠાલાલ પાસે કેટલા રૂપિયા હશે ?

60,000
75,000
30,000
45,000

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
એક શાળામાં ત્રણ વર્ગખંડ છે. જેમાં અનુક્રમે 40, 50 અને 60 વિદ્યાર્થીઓ છે આ વર્ગખંડમાં પાસ થવાની ટકાવારી અનુક્રમે 10, 20 અને 10 છે. તો શાળાની પાસ થવાની ટકાવારી શોધો.

12
12.5
15
13⅓

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
એક પરીક્ષામાં 135 ઉમેદવારો હાજર હતા. તે પૈકી 126 ઉમેદવારો એ પરીક્ષા પાસ કરી તો પાસ થયેલ ઉમેદવારની ટકાવારી શોધો.

93⅓%
92⅓%
93⅕%
83½%

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP