સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીની અદ્રશ્ય મિલકતો ₹ 2,00,000; દ્રશ્ય મિલકતો ₹7,00,000; અવાસ્તવિક મિલકતો ₹ 1,00,000 છે. દેવામાં લેણદારો અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અનુક્રમે ₹ 1,75,000 અને ₹ 25,000 છે. કંપની ની ચો.મિ. કેટલી ?

₹ 8,00,000
₹ 9,00,000
₹ 7,00,000
₹ 11,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જીરાવાલા ટ્રાવેલ્સ પાસે 50 મુસાફરો બેસી શકે તેવી એક બસ છે. જે નીચે મુજબ આવવા જવાની રાઉન્ડ ટ્રીપ કરે છે :
શહેરઅંતરકેટલા દિવસકેટલા મુસાફરો મળે છે ?
ટ થી અ150 કિમી890%
ટ થી ડ120 કિમી1085%
ટ થી ઉ270 કિમી6100%
ઉપરની વિગતોના આધારે દર મહિને ગાડી કેટલા કિમી ચાલતી હશે ?

8,040 કિમી
4,020 કિમી
6,480 કિમી
12,960 કિમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શરૂઆતનું સ્થિતિ દર્શક પત્રક શા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

શરૂઆતની મૂડી શોધવા
નફો નુકસાન શોધવા
રોકડ સિલક શોધવા
મિલકતો શોધવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ વિગત બંને હિસાબમાં દર્શાવાય છે?

ઘાલખાધ અનામત
મિલકત વેચાણનું નુકસાન
પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ
પેનલ્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય વીમામાં વીમો ઉતરાવનાર દ્વારા વીમા કંપનીને ચુકવેલું પ્રિમીયમ એ તેને

નુકસાન ભરપાઈ કરી આપે છે.
જોખમ સામે રક્ષણ આપે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP