ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ખારો" , "ખારીસરી" અને "લાણાસરી" શબ્દો કોના સંદર્ભમાં વપરાય છે ?

રણના ઉત્પાદન
રણપ્રદેશ
શેરડીના ઉત્પાદન
કચ્છીફરસાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાત સરકારના સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા 'ઉદ્વહન સિંચાઇ યોજનાઓ' ખાસ કરીને કયા જિલ્લાના સિંચાઇથી વંચિત વિસ્તારના લોકોને લાભ આપવા શરૂ કરાયેલ છે ?

વડોદરા જિલ્લો
દાહોદ જિલ્લો
નવસારી જિલ્લો
તાપી જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં મેનગ્રૂવ જંગલો મુખ્યત્વે ક્યા છે ?

વડોદરા, દાહોદ
જુનાગઢ, નવસારી
જામનગર, કચ્છ
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP