ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સીમાંત ખેડૂત ખેડાણ હેઠળ કેટલી જમીન ધરાવે છે ?

2 થી 3 હેક્ટર
1 થી 2 હેકટર
1 હેક્ટરથી ઓછી
3 હેક્ટરથી વધુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
આંદામાન નિકોબાર ટાપુ સમૂહની રાજધાની પોર્ટબ્લેર કયા ટાપુ પર આવેલી છે ?

દક્ષિણ આંદામાન
લઘુ આંદામાન
ઉત્તર આંદામાન
મધ્ય આંદામાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-નેપાળ અને ભારત-ભૂતાનની સરહદ પર સુરક્ષાની કામગીરી બજાવનાર દળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

રેપીડ એક્શન ફોર્સ
સુરક્ષા સીમા બળ
નેશનલ સીક્યોરીટી ગાર્ડ
બોર્ડર સીક્યોરીટી ફોર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP