ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બુલ(Bull) અને બેયર (Bear) શબ્દો કઈ જગ્યાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?

આવકવેરા વિભાગ
શેર બજાર
વેચાણવેરા વિભાગ
નીતિ આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
વૈશ્વિકીકરણનો મહત્તમ લાભ નીચેના પૈકી કયા ગ્રુપે લીધો છે ?

સંપત્તિવાન, શિક્ષિત અને કુશળ લોકો
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકો
ખેડૂત
સ્થાનિક વેપારીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
રાજ્ય નાણા પંચો માટે 12માં નાણાપંચે શી ભલામણ કરી ?

આવક અને ખર્ચની આકારણીમાં ધોરણાત્મક અભિગમ અપનાવવો.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
રાજ્ય નાણાંપંચની ભલામણોનો રાજ્ય સરકાર અમલ કરે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP